Ordensregler

 Reglement for Kampeløkke Havn

For Kampeløkke Havn gælder "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" (15.april 2002). Dette reglement forefindes på spilhusets opslagstavle og enhver bruger af havnen har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet.

Fortøjning:

Bådejeren har selv ansvaret for at anskaffe og anvende fortøjninger, kæder og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og vægt - og som under alle almindelige forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.  Bundkæden er havnens ansvar.

Synkeliner skal anvendes til agterfortøjning og der til hørende indhalerliner.

Enhver båd skal affendres forsvarligt på styrbords side (stævn mod kaj).


Havneområde:

Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens moleværker.

Det til havnen hørende, disponible landområde er begrænset mod øst af skel til røgeriet, mod vest af cirkuspladsen og mod syd af gangstien, svarende til matrikel nr. 4 Allinge Bygrunde.

Forsikring:

Alle aktive brugere/medlemmer af havnen skal have en bådansvarsforsikring.

Bådpladser og pladsbytte:

I yderhavn:  max. 5,5 m lang og 2,10 m bred, bortset fra plads 19-21 og plads 25-30, hvor bredden må være 2,40 m. inkl. fendere og længden som i inderhavn.

I inderhavn: max 6,5 m lang (incl. evt. opslået motor) og 2,10 m bred.

Der kan ikke gives dispensation for længde og bredde.


 Bådpladserne 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31 og 58 udlejes som sponsorpladser.

Yderhavnens pladser kan udlejes uden indskud som B-medlemsskab.

Medlemmer med bådplads i yderhavnen kan uden ekstrabetaling benytte ledige bådpladser i inderhavnen i vintermånederne indtil 1. april efter aftale med bestyrelsen og ejer.

Det står medlemmerne frit for til hver en tid at bytte pladser, dog skal ventelisten ved bytte mellem inderhavn og yderhavn respekteres, og pladsbytte skal meddeles skriftligt til bestyrelsen.

Faciliteter:

Efter benyttelse af havnens faciliteter klargøres til næste bruger, dvs. at

-          røgeovn, grill og renseborde rengøres

-          ophalervogn frigøres straks efter optagning

-          ved brug af spil:

se sikkerhedsregler i spilhus og husk   at oprulle wire pænt på tromlen efter brug

Diverse ordensbestemmelser

·         Det påhviler enhver bruger at holde ryddeligt efter sig, f.eks. ved ikke at lade klodser, planker, dæk o.lign. ligge og flyde, når båden er sat på vandet.

·         Både, bådvogne og bukke m.v. skal forsynes med navn og nr. - og på havnens disponible areal må hver bådpladsejer kun opbevare 1 båd og 1 trailer/bådvogn.

·         Radioapparater o.lign. må ikke benyttes til gene for andre.

·         Badning, fritidsdykning og fiskeri i havnen og foran indsejlingen er forbudt.

·         Langtidsparkering af både og trailere bør ikke ske på havnepladsen bortset fra vinteropbevaring.

·         Fiskeaffald må ikke smides hverken i havn eller ved forkastningssten, men skal bortskaffes.

·         Lossekaj er kun til kortvarigt ophold – ikke til fortøjning i længere perioder.Afslibning af både

         Kommunale retningslinjer vedr. afslibning af båd følges: Ingen afspuling af bådmaling med vand og højtryksrenser. Afrensning med kommunal støvsuger-slibemaskine.


Elforbrug

·         Reglerne for brug af el på havnen er, at man tapper gratis til arbejdsformål, når man er til stede, mens forbrug når man ikke er til stede, skal betales. Enten må man acceptere at betale efter skønnet forbrug eller  investere i en elmåler.


Generalforsamling 2019


Foreningen Kampeløkke Havn

Copyright © All Rights Reserved